Antonio de Alcantara Machado - Larangada china

Sao Paulo, Empreza Grafica, 1928.

Rustica, 150 paginas. Vanguardia brasilera

Precio: $350.000

Antonio de Alcantara Machado - Larangada china
Antonio de Alcantara Machado - Larangada china
Antonio de Alcantara Machado - Larangada china